Archive for the ‘בעניין השתלות לב’ Category

בעניין השתלות לב

יוני 1, 2010

לגבי השתלות לב וגם איברים אחרים, אם נאמר שהעושה חבירו טריפה חייב עליו משום רוצח מייד כשנעשה טריפה אף לפני שמת, יש לדון לגבי השתלה, שכשעוקרים את הלב מייד עושים אותו טריפה ומתחייבים משום רציחה, ומה שאחר כך משתילים לב חדש בפשטות אינו מוציאו מגדר טריפה, וגם אם כן, הרי מכל מקום כבר עברו על דין רוצח גמור.

בתלמוד מוסבר בבבא קמא כ"ז א' ביררתי דין העושה את חבירו טריפה והעליתי שחייב עליו מייד משום רציחה גם אם עדיין הוא חי. וכתבתי שם שאעפ"כ בהשתלה לא עוברים על איסור בעקירת הלב הראשון.

עיין שם שנתבאר כל העניין באורך בע"ה.